Списък с документи за продавача

Необходими документи за нотариална сделка за покупко-продажба от страна на ПРОДАВАЧА - ЧАСТНО ЛИЦЕ, с лично присъствие или продажба ДИСТАНЦИОННО:

1.Документ за собственост (Нотариален акт) на продавача
2.План /скица/ издаден от службата по кадастър и геодезия
3.Данъчната оценка на недвижими имоти, издадена от общинските власти (Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот се издава само при липса на данъчни задължения)
4.Удостоверението за отсъствие на тежести и забрани за собственост, правото на право на ползване на обекта от трети лица, открити бизнес дела и др.
5.Декларация за гражданство и гражданско състояние на чл.25, ал.8 от ЗННД
6.Декларация за мерки срещу изпирането на пари, чл. 42, ал.2 от ЗМИП
7.Декларация за регламент на Съвета (ЕО) - Регламентът на ЕС се подписва само от граждани на Украина и Русия
8.Удостоверение от службата по вписванията за липсата на брак по време на покупката на недвижим имот (Ако имотът е закупен без брак)
9.Пълномощно от собственик/и, както и законни съпрузи /ако имотът е закупен по време на брак/ или бивши съпрузи /ако имотът е закупен по време на брак/
10.Брачен договор, потвърждаващ изключителните права върху недвижим имот /ако имотът е закупен по време на брак и има сключен брачен договор между съпрузите/
111.Удостоверение за наследници /при смърт на собственика/

- Всички документи по п. 2,3,4,5,6,7,9 се изготвят от адвокат на фирма ЛидерБГ


При
ДИСТАНЦИОННА сделка - Продавачът заверява изготвените документи в Българско консулство или при нотариус по местоживеене и ги изпраща с куриерска служба до България.
-За българското консулство документите се изготвят на български език.
-За заверка от нотариус по местоживеене се изготвят документи на съответния официален език. След подписване документите се изпращат с куриерска служба в България, където се прави лицензион превод на български език.
-Фирма "ЛидерБГ" предоставя услугите на лицензион преводач.

Важно! Подписването на документи при нотариус по местоживеене предполага допълнителни разходи, свързани с превод на документи от български на съответния официален език и обратен превод на български език. Преводът на документи се извършва за сметка на Продавача.
ВАЖНО!!! При подписване на документи при нотариус по местоживеене, в държава, която няма концесионен договор с България, се изисква АПОСТИЛ


Преводът на всички документи се извършва за сметка на
ПРОДАВАЧА


Необходими документи за нотариална сделка от ПРОДАВАЧА-СТРОИТЕЛЯ:


1.Документ за собственост (Нотариален акт) върху земята.
2.Разрешение за строеж.
3.План / скица / издаден от службата по кадастър и геодезия.
4.Оценка на данъка върху недвижимите имоти, издадена от общината.
5.Удостоверение за отсъствие на тежести и забрани за собственост, право на право на ползване на обекта от трети лица, открити бизнес дела и др.
6.Удостоверение за въвеждане в експлоатация  ( Ако строителството е напълно завършено )