Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на България при продажба на недвижими имоти влизат в сила от 3 май 2024 г.

09.04.2024

От 3 май 2024 г. влизат в сила измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпадат декларациите за липса на непогасени публични задължения, които гражданите са длъжни представят при прехвърляне на недвижими имоти и моторни превозни средства, напомниха от Нотариалната камара.

Проверката вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписванията.

Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на Националната агенция за приходите (НАП), който ще се осъществява съвместно от нейната дирекция „Информационни системи и електронно управление“ и от IT специалистите на Нотариалната камара.

Според промените в чл. 74, ал. 1, чл. 264 и чл. 265 от ДОПК нотариусите и съдиите по вписванията вече ще носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от страните по сделките, при неспазване на изискванията на закона.

„Замяната на представянето на архаичните, милиони на брой клетвени декларации на гражданите годишно с ефективна проверка в реално време за наличието на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета“, подчертават от камарата.

И определят електронния обмен на информация като иновативно решение за електронна административна процедура, „която повишава ролята и отговорността на нотариуса при сделките с недвижими имоти и моторни превозни средства“.

И още едно нововъведение за чуждестранните продавачи - при продажба на недвижим имот ще е необходим БУЛСТАТ и от двамата съпрузи, ако имотът е закупен по време на брак, но в нотариалния акт е вписан само единият от съпрузите.