Процедура за закупуване на имот от строител

Процедурата за закупуване на недвижими имоти от строителя.

1. Избор на имот
2. След избора на имота се заплаща сума за резервация от 1000-2000 евро - тази сума е включена в покупната цена и остава при строителя. Обектът се премахва от продажба за срок до 30 дни, цената е фиксирана.
3. Между купувача и фирмата строител се подписва предварителен договор. Предварителният договор за покупко-продажба  описва подробно основните условия и параметри на сделката: местоположението и пълното описание на обекта, цена, форми и условия на плащане, права и задължения на продавача и купувача, неустойки от двете страни за изпълнение на задълженията и различни допълнителни условия по споразумение.
4. В рамките на 30 дни след извършване на резервационната сума купувачът трябва да заплати сумата от 30% до 50% от общата стойност на имота, като процентът се определя от строителя в зависимост от срока и начина на плащане, предложен от купувача. (Ако следващото плащане не бъде получено в рамките на 30 дни след извършване на резервационната сума и купувачът не започне допълнителни преговори с продавача, договорът се счита за прекратен, резервационната сума остава на продавача като неустойка за неизпълнени задължения от страна на купувача)
5. Следните плащания се извършват в съответствие със споразуменията между продавача и купувача, посочени в предварителния договор, те могат да бъдат различни, винаги е възможно да се договори план за вноска с строителя, в някои случаи достига период от 1,5 години до 5 години.
6. В срока, определен с предварителния договор, страните по сделката лично или чрез пълномощник, потвърждаващи правото си на нотариално заверено пълномощно, сключват договор за собственост под формата на нотариален акт. До момента на подписване на този документ всички окончателни разплащания между страните по споразумението трябва да бъдат извършени.
7. По искане на страните може да не бъде сключен предварителен договор, като по правило това се случва в случаите, когато купувачът е готов да плати пълната цена на имота и незабавно да премине през процеса на регистрация на недвижими имоти. В този случай сумата за резервация се заплаща, обектът се изтегля от продажба, започва процесът на подготовка на документи за сделката. Към момента на подписване на нотариалния акт следва да се извършат всички окончателни споразумения между страните по договора.

Нотариален акт за прехвърляне на собствеността се подписва от нотариус.

Продавачът трябва да подготви всички необходими документи, необходими за нотариална сделка.

Необходими документи за нотариална сделка от продавача:

1. Документ за собственост (Нотариален акт) върху земята.
2. Разрешение за строеж.
3. План / скица / издаден от службата по кадастър и геодезия.
4. Оценка на данъка върху недвижимите имоти, издадена от общината.
5. Удостоверение за отсъствие на тежести и забрани за собственост, право на право на ползване на обекта от трети лица, открити бизнес дела и др.
6. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  ( Ако строителството е напълно завършено )

Необходими документи от страна на купувача с лично присъствие на сделката:

1. Паспорт
Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.8 от ЗННД, декларация за произход на средства по чл.66,ал. от ЗМИП, декларация  за мерките срещу пране на пари по  чл.42,ал.2 от ЗМИП - Декларации  се подписват на място при нотариуса.

Необходими документи от страна на купувача чрез пълномощника си:

1. Пълномощното, подписано в българското консулство или пълномощното, заверено от нотариус по местоживеене. Пълномощник може да бъде (роднина или познат, независим адвокат, адвокат на компанията ЛидерБГ, управител на компанията ЛидерБГ)
2. Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.8
3. Декларация за произход на средства по чл.66,ал.2
4. Декларация  за мерките срещу пране на пари по  чл.42,ал.2

Всички  документи се подготвят от адвокат на компанията ЛидерБГ. Купувачът ги удостоверява при нотариус по местоживеене. Ако купувачът не живее в България, тогава документите се заверяват в българското консулство или при нотариус по местоживеене и се изпращат по пощата до България. За българското консулство се изготвят документи на български език. При отсъствие на българското консулство се подготвят документи за подписване в нотариалното местоживеене на купувача на съответния официален език, на който впоследствие се извършва превод на лиценз на български език в България. Компанията ЛидерБГ предоставя преводачески услуги. Важно! При подписване на документи с нотариус по местоживеене, което не е в България, това означава заплащане на превода на текста на документи от български език на съответния официален език и обратен лицензиран превод на български език.

След като купувачът и продавачът подпишат акта за покупко-продажба, нотариусът го удостоверява със своя подпис и го предоставя на районния съд. Съдията прави промени в държавния регистър, промени се правят и в самия нотариален акт. Регистрацията в държавния регистър отнема от 3 до 5 дни, във връзка с тази процедура купувачът получава нотариален акт не веднага след подписването му с нотариус, а след регистрацията му в държавния регистър.