Процедура за закупуване на имот при препродажба

Препродажба на недвижими имоти.

1. Избор на обект
2. След като изберете обект за покупка, за да го изтеглите от продажба, се заплаща сума за резервация (резервация) в размер на 2000 евро - тази сума се включва в цената на обекта. Размерът на резервацията се изплаща по банковата сметка на компанията ЛидерБГ, във основа на споразумение за резервацията на имота. В споразумението за резервация се посочват данните за контакт на компанията ЛидерБГ като агент по сделката  за покупка-продажба, описание и стойност на обекта, размер на резервацията, условия за прехвърляне на собствеността с нотариален акт. Обектът на покупка се изтегля от продажба и цената е фиксирана. Започва процесът на подготовка на документи за покупко-продажба на недвижим имот. Срокът за подготовка на документи при вторична продажба зависи от няколко фактора, например: ако Продавачът живее в България събирането на документи отнема от 3 до 7 дни, ако Продавачът живее в друга държава, извън България, събирането на документи отнема от 7 дни до 2 месеца.
3. По искане на страните или при необходимост страните могат да сключат предварителен договор. Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот описва подробно основните условия и параметри на сделката: местоположението и пълното описание на обекта, цена, форми и условия на плащане, права и задължения на продавача и купувача, неустойки от двете страни за изпълнение на задълженията и различни допълнителни условия по споразумение.

По искане на страните може да не бъде сключен предварителен договор, като по правило това се случва в случаите, когато купувачът е готов да плати пълната цена на имота и незабавно да премине през процеса на регистрация на недвижимия имот. В този случай сумата за резервация се плаща (сумата за резервация и на кого е платена е описана в клауза 2), обектът се изтегля от продажба, започва процесът на подготовка на документи за сделката. Продавачът трябва да подготви всички необходими документи, необходими за нотариална сделка.

Нотариален акт за прехвърляне на собствеността се подписва от нотариус. Купувачът превежда остатъка от стойността на апартамента по банковата сметка на продавача веднага след подписване на нотариалния акт пред нотариуса, преди да регистрира транзакцията и да запише нотариалния акт в имотния регистър на Агенцията по вписване. След като получи окончателната сума на сделката, продавачът потвърждава този факт пред нотариус. След потвърждаване от продавача на получаването на пълната сума, нотариусът извършва необходимите стъпки за регистриране на сделката и вписване на Нотариалния акт в имотния регистър и на Агенцията по вписване.

Необходими документи за нотариална сделка от продавача:

1. Документ за собственост (Нотариален акт) на продавача
2. План / скица / издаден от службата по кадастър и геодезия
3. Данъчната оценка на недвижими имоти, издадена от общинските власти, удостоверението се издава само при липса на просрочени данъци.
4. Удостоверението за отсъствие на тежести и забрани за собственост, правото на право на ползване на обекта от трети лица, открити бизнес дела и др.
5. Декларация за гражданство и гражданско състояние на чл.25, ал.8 от ЗННД
6. Декларация за липсата на задължения към Република България чл.264.ал.1 от ДОПК (Неплатен, подлежи на задължително събиране на просрочени данъци, такси и осигурителни вноски)
7. Декларация за мерки срещу изпирането на пари, чл. 42, ал.2 от ЗМИП

Необходими документи от страна на купувача с лично присъствие на сделката:

1. Паспорт
Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.8, декларация за произход на средства по чл.66,ал.2, декларация  за мерките срещу пране на пари по  чл.42,ал.2 - Декларации  се подписват на място при нотариуса.

Необходими документи от страна на купувача чрез пълномощника си:

1. Пълномощното, подписано в българското консулство или пълномощното, заверено от нотариус по местоживеене. Пълномощник може да бъде (роднина или познат, независим адвокат, адвокат на компанията ЛидеБГ, управител на компанията ЛидерБГ)
2. Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25,ал.8 от ЗННД
3. Декларация за произход на средства по чл.66,ал.2 от ЗМИП
4. Декларация  за мерките срещу пране на пари по  чл.42,ал.2 от ЗМИП

Всички  документи се подготвят от адвокат на компанията ЛидерБГ. Купувачът ги удостоверява при нотариус по местоживеене. Ако купувачът не живее в България, тогава документите се заверяват в българското консулство или при нотариус по местоживеене и се изпращат по пощата до България. За българското консулство се изготвят документи на български език. При отсъствие на българското консулство се подготвят документи за подписване в нотариалното местоживеене на купувача на съответния официален език, на който впоследствие се извършва превод на лиценз на български език в България. Компанията ЛидерБГ предоставя преводачески услуги. Важно! При подписване на документи с нотариус по местоживеене, което не е в България, това означава заплащане на превода на текста на документи от български език на съответния официален език и обратен лицензиран превод на български език.

След като купувачът и продавачът подпишат акта за покупко-продажба, нотариусът го удостоверява със своя подпис и го предоставя на районния съд. Съдията прави промени в държавния регистър, промени се правят и в самия нотариален акт. Регистрацията в държавния регистър отнема от 3 до 5 дни, във връзка с тази процедура купувачът получава нотариален акт не веднага след подписването му с нотариус, а след регистрацията му в държавния регистър.