Процедура за закупуване на имот при препродажба

1. Избор на обект

2. След избор на обект на покупка се заплаща резервационна сума (депозит) в размер на 2000 евро - тази сума е включена в цената на обекта. Сумата по резервацията се заплаща, на базата на договор за резервация на имота, в брой или по банкова сметка на фирма "ЛидерБГ" или банкова сметка на АДВОКАТА НА ФИРМАТА. Договорът за резервация определя описанието и цената на обекта, сумата на резервацията, условия за прехвърляне на собствеността с нотариален акт. Обектът на покупката се изтегля  от продажба и цената се фиксира. Започва процесът по подготовка на документи за сделката. Срокът за подготовка на документи зависи от няколко фактора, например: ако Продавачът живее в България - подготовката на документите отнема от 3 до 7 дни, ако Продавачът живее в друга държава, извън България - подготовката на документите отнема от 7 дни до 2 месеца.

3.По желание на страните или при необходимост страните могат да сключат предварителен договор. В предварителния договор за покупко-продажба подробно се описват основните условия и параметри на сделката: местоположението и пълното описание на обекта, цената, начините и условията на плащане, правата и задълженията на продавача и купувача, неустойки, страни за изпълнение на задълженията и различни допълнителни условия по споразуменията. Предварителен договор се сключва, ако купувачът тегли кредит от банка или сделката изисква срок над два месеца.

4.По правило при покупка на имот при препродажба не се сключва предварителен договор, достатъчен е само договор за резервация.

5. Продавачът е длъжен да подготви всички съответни документи, необходими за нотариална сделка.

6. Нотариален акт за прехвърляне на правото на собственост се подписва от нотариус.

7. Остатъка от продажната цена, минус сумата за резервация, купувачът превежда по банкова сметка на продавача или по банкова сметка на АДВОКАТА, като упълномощен представител по сделката. Парично уреждане се извършва веднага след подписването на нотариалния акт пред нотариус, но преди вписването на сделката и вписването на нотариалния акт в имотния регистър на Агенцията по вписванията.

8. След получаване на окончателната сума по сделката, продавачът или негов упълномощен представител потвърждава този факт пред нотариуса.

9. Нотариусът, след получаване на потвърждение за получаване на цялата сума по продажбата, извършва необходимите действия за вписване на сделката и вписва нотариалния акт в имотния регистър на Агенцията по вписванията, заверява го с подписа си и го предава на Окръжен съд.

10. Съдията прави промени в държавния регистър, промени се правят и в самия нотариален акт. Регистрацията в държавния регистър отнема от 3 до 5 дни.

11. Купувачът и Продавачът или техни упълномощени представители получават своите нотариални актове от нотариус след вписването им в държавния регистър.