Такси при покупка на недвижим имот

Калкулатор за данък върху разходите
Цената на обекта
Местен данък -
Нотариална такса -
Изготвяне на нотариален акт + 200 €
Преводач + 50 €
Общо

								
							
	            
Автоматичният Калкулаторът за данък върху разходите, дава точно изчисление на сумата, която купувачът заплаща при регистриране на собственост върху имота. Трябва да се има предвид, че в случаите, когато данъчната оценка на имота надвишава покупната цена, изчисленията следва да се правят от цената на данъчната оценка.


Какви такси, данъци трябва да платите, когато купувате имот в България.

Всички такси за пререгистрация на недвижими имоти в България се заплащат от купувача при нотариус в деня на подписване на нотариалния акт, в брой и в българска валута.

Таксите за пререгистриране на имота включват:
-Държавна такса вписване - 0,1%
-Местен данък (в зависимост от местоположението 2,5 - 3,5%)
-Изготвяне на нотариален акт - 400 лева
-Нотариална такса -:
-заверено копие - 12 лева,
-фиксирана такса +% от сумата над заверения материален интерес; те са различни, вижте таблицата как да се изчисли + 20% ДДС от получената сума или умножете по 1,2

Удостоверен материален интерес Нотариальна такса
До 100 лв. включително 30 лев
101 - 1000 лв. 30+1,5% от сумата над 100 лв.
1001 - 10000лв. 43,50+1,3% от сумата над 1000 лв.
10001 - 50000 лв. 160,50+0,8% от сумата над 10000 лв.
50001 - 100000 лв. 480,50+0,5% от сумата над 50000 лв.
100001 - 500000лв. 730,50+0,2% от сумата над 100000 лв.
Над 500000 лв. 1530,50+0,1% от сумата над 500000 лв.

ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА:
Да вземем покупка на имот на стойност 50 000 евро -  97500 лева.
Приблизителната такса за регистрация ще бъде 4296.10 лева или 2205 евро, което е 4,5% от стойността на имота.

Пример за изчисление:

1. Държавно мито - 0,1%
97500 лева * 0,1% = 97.50 лева

2.Местен данък (в зависимост от местоположението 2,5 - 3,5%), вземете средно 3%
97500 лева * 3% = 2925 лева

3. Изготвяне на нотариален акт = 400 лева

4. Нотариална такса:
- (фиксирана такса + % от сумата над удостоверения материален интерес) погледнете реда от таблицата по-горе, сумата от 97500 лева принадлежи към 5-ия ред на таблицата, тъй като е по-висока от сумата от 50001 лева, но по-малко от сумата от 100000 лева. При този материален интерес фиксираната такса е 480,50 лева, след което изчисляваме 0,5% от сумата над 50000 лева. Какво получаваме: 97500 лева - 50000 лева = 47500 лева * 0,5% = 237.50 лева. Сега добавяме фиксираната сума и сумата на материалния интерес = 480,50 лева + 237.50 лева = 718 лева
- сега изчисляваме 20% ДДС върху получената сума = 718 лева * 1,2 = 861.60 лева
- и към получената сума добавяме данъка на заверено копие 12 лева + 861.60 лева = 873.60 лева

Общо: 97.50 лева+2925 лева+400 лева+873.60 лева = 4296.10 лева

ВАЖНО!!! Общата сума за пререгистрация на недвижими имоти се изчислява или от стойността на имота, или от данъчната оценка. Най-голямата от сумите се взема като основа за изчисляване на данъка. Какво означава?

При закупуване на недвижим имот има продажна стойност, която е известна на купувача, но обектът на продажба има и данъчна оценка. Данъчната оценка може да бъде по-висока или по-ниска от продажната стойност. При изчисляване на регистрационната такса за база винаги се взема по-голямата от двете суми. Ако данъчната оценка е по-ниска от продажната стойност, тогава продажната стойност ще бъде взета като основа за изчислението, ако данъчната оценка е по-висока от продажната стойност, тогава сумата на данъчната оценка се взема като основа за изчисление.

Например:
Пример 1. Обект на стойност 97500 лева е с данъчна оценка 60000 лева. Продажната цена от 97500 лева е взета като база за изчисляване на таксата за регистрация, тъй като тя е по-висока от данъчната оценка.
Пример 2. Обект на стойност 40000 лева е с данъчна оценка 50000 лева. В този случай данъчната оценка от 50000 лева евро се взема като основа за изчисляване на регистрационната такса, тъй като е по-висока от продажната стойност.

При закупуване на недвижим имот от физическо лице, приблизителната данъчна оценка на обекта може да се види в предходния нотариален акт, в редки случаи тази цифра се променя нагоре.
При покупка на недвижим имот от строител по правило данъчната оценка вече е известна на Продавача – строител.


След получаване на нотариален акт се извършва регистрация:
1.в данъчната служба - Данните се подават автоматично от нотариуса
2. в службите по кадастър и геодезия - няма ограничение във времето.
3. декларация в  Ел.разпределение и ВиК.

ВАЖНО!!! Всеки собственик на недвижим имот в България трябва да плаща данък върху имота всяка година. Ако в рамките на пет години собственикът на имота не плати данъка, имотът се изземва, делото се прехвърля на съдия-изпълнителя, в бъдеще, ако съдебният изпълнител не е успял да компенсира законно дълга, имотът се поставя на съд търг.